Vrtané studny

Zhotovení kompletní studny lze rozdělit do třech postupných kroků:

Vyhloubení průzkumného vrtu

V první fázi se jedná o realizaci průzkumného vrtu v dané lokalitě na základě již zpracovaného hydrogeologického posudku (HG), který jsme schopni zajistit v rámci přípravných prací. Na základě vypracovaného HG posudku jsme pak schopni předložit přesnou cenovou nabídku pro realizaci průzkumného vrtu. Pokud se hloubí do 30 m, tak má zhotovitel pouze ohlašovací povinnost na Obec a v případě nějakého ochranného pásma (vodního zdroje, železnice apod.) se pak musí žádat o svolení správce. V případě hloubky vyšší než 30 m se jedná o “činnost prováděnou hornickým způsobem”, kterou pro každý jednotlivý případ povoluje Krajský úřad a práce se ohlašují na místně příslušný Obvodní báňský úřad. Výstupem této etapy prací je funkční vrt, technicky způsobilý k čerpání podzemní vody a zpráva z prací s dokladem o využitelné vydatnosti vrtu.

Administrativa

Zpravidla se vyřizuje až po průzkumném vrtu nebo souběžně s ním. Jedná se o územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení k nakládání s vodou. K tomu musí být k dispozici stavební projekt (jsme schopni zajistit) a hydrogeologický posudek. Po dokončení stavebních prací se pak žádá o povolení k trvalého užívání stavby.

Stavebně – technické dokončení

Stavebně – technické dokončení lze provést až po vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodou. Jedná se o zhlaví vrtu (plastová nádoba, popř. skruže apod.), osazení čerpadla, tlakové nádoby, trojcestného ventilu, manometru, tlakového spínače, filtrů apod., včetně napojení do objektu. Tyto práce jsme také schopni zajistit.